X-FAKTOREN MANGLER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN

Politikerne forsømmer aldrig en anledning til at kritisere erhvervsledere, der blander sig i politik. Man kunne jo så håbe på, at politikerne ville erkende, at de som faggruppe ikke besidder erfaring eller kompetencer inden for organisation og ledelse, således, at styringen af vore sygehuse blev lagt i hænderne på professionelle kræfter. Imidlertid har de muntre dilettanter på Christiansborg og i regionerne i mange år haft travlt med at udtænke en organisationsudvikling af det danske sundhedsvæsen, der nu -ikke lægefagligt, -men ledelsesmæssigt er på katastrofekurs. Moderne ledelse går ud på at skabe resultater gennem andre menneskers indsats. Den gode leder ved, at han kun kan få succes, hvis hans medarbejdere har succes. Effektiv ledelse bygger på det princip, at hvis mere end én har ansvaret, er der ingen, der har ansvaret. Her hopper kæden af for den politisk styrede ledelsesudvikling.

Hvor vi i erhvervslivet PLACERER et ansvar, så bestræber den offentlige ledelse sig på at FORDELE ansvaret. Det er et ufravigeligt princip i moderne ledelse, at ansvar og bemyndigelse skal være dækkende. Man må aldrig pålægge en leder et større ansvar, end han har magt til at forvalte det. Og man må aldrig give en chef større magt end det ansvar der er ham pålagt. Men politikerne har traditionen tro udviklet en ledelsesstruktur i sundhedsvæsenet, der systematisk og bevidst har nedbrudt lægernes ret og autoritet til at lede og fordele arbejdet således, at hospitalslægerne i dag nok står med det fulde ansvar for diagnose og behandling, men uden magt og beføjelse, der er lagt alle andre steder end hos lægerne. På alle veldrevne hospitaler rundt omkring i verden er hospitalets topchef en lægeuddannet professor, dr. med., ligesom flere andre chefer i den øverste ledelse er lægeuddannet. Det gælder således elitehospitalerne Cleveland Clinic i Ohio og Heidelberg Universitetshospital. Her er sygeplejen lagt ind som en stabsfunktion under de ledende læger, idet den vigtige pleje af patienterne indgår som en naturlig forlængelse af diagnose og behandling. Men ikke i det ligestillingsfikserede Danmark, der har indført et sygt system om sideordnet ledelse mellem læger og sygeplejersker, som nu hver for sig tilrettelægger deres arbejde.

Den anerkendte migræneekspert, professor, dr. med Jes Olesen har i en debatbog (som medier og politikere hurtigt fik fejet ind under gulvtæppet) demonstreret, at rundbarberingen af lægernes autoritet har nedbrudt stuegangen, der er en af hovednerverne i hospitalsarbejdet. Tidligere kunne overlægen tilse 20 patienter på en stuegang. Han var ledsaget af en erfaren afdelingssygeplejerske og flere yngre læger, som var i klinisk mesterlære. Lægen indtalte sine observationer i en diktafon således, at journalerne senere kunne opdateres af lægesekretæren. I dag kan overlægen kun tilse ganske få patienter i et stuegangsforløb. Den stressede sygeplejerske kan måske ikke afse tid til stuegang, lægesekretæren er fyret eller overflyttet til andet administrativt arbejde. Overlægen må derfor efter hver patient sætte sig til sin computer og skrive journal samt udfylde mangfoldige skemaer og formularer, der i en lind strøm flyder ned fra de ledende bureaukrater i administration og regioner. Den vigtige mesterlære er brudt sammen, fordi de yngre læger nu styres af en computer og ikke af en erfaren overlæge.

De ledende lægers afmagt er total, fordi de ikke mere kan rekvirere selv beskedne nyanskaffelser uden at sikre sig en godkendende underskrift fra et eller flere nidkære djøf-monstre, der mandsopdækker lægerne. Den tiltagende bureaukratisering af de ledende lægers arbejde besværliggør tjenesterejser, nyansættelser, kliniske studier og forskningsbevillinger. Det er alle hospitalslægers drøm at arbejde i en moderne organisation, der ledes af erfarne læger, som har  terapi, sygepleje, administration og forskning under sig og ikke som i Danmark, over sig. Sådan er de bedste universitetshospitaler indrettet i USA, Holland og Tyskland, men de døve og blinde danske politikere er besat af vrangforestillingen om det danske sundhedsvæsen som verdens bedste og vil hellere lade sig riste over en sagte ild end lade sig inspirere af foregangshospitaler i udlandet.

Der er hos politikerne absolut ingen forståelse for, at sygehusvæsenet skal reformeres fra bunden med erfarne læger i førersædet, før de katastrofale forhold på danske hospitaler bliver afhjulpet. Det gør ikke indtryk på regeringen, at læger og sygeplejersker er i masseflugt fra de offentlige sygehuse, eller at patienter med aggressive kræftsygdomme hældes ned ad brættet uden rettidig behandling. Der kommer jo en god løsning i morgen: Vi nedsætter en kommission. Så er vi jo på rette vej.

31. marts 2023

38 Thoughts to “X-FAKTOREN MANGLER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN”

 1. Finn Jensen

  Kloge ord Aamund.
  Vort land er befængt med uduelige ledere.
  God påske ønskes til dig.

  1. Der var engang et yndigt land

   Ja, med uduelige bureaukrater, djøffere og
   forskruede teoretikere. Men først, sidst og midt i mellem
   er vi belemret med håbløse og selvglade politikere der lider
   af storhedsvanvid. De véd ingenting, de forstår ingenting og de kan
   ingenting, men de udnævner sig selv til alvidende eksperter og dem
   der véd alting bedst.

   De har ingen forstand på klima-dannelsen, men de vil styre og bestemme
   over klimaet ved brug af løse rygter, hjemmestrikkede teorier og utopiske
   projekter. Det hele er løgn og nonsens, men politikerne tromler deres
   planer igennem via massemediernes løgnekampagner. Og mange
   milliarder af kroner spildes på ingenting. (Dog stortrives visse sær-
   interesser via udnyttelsen af skatteyderne/den brede befolkning)

   De har heller ingen forstand på landbrug, men de vil styre og bestemme
   hvordan landmændene skal drive landbrug, kvæghold, gartneri, mejeri-
   drift osv., og det ned i de mindste detaljer. De gør livet så surt for dem
   på landet, som overhovedet muligt. (se Youtube om oprøret i Holland
   der blev en stor succés)

   De har ikke forstand på virusser/vira, på pandemier, på “vacciner”, på
   immunitet, på medicin og bivirkninger, på drift af hospitaler. Spørger
   de så virologer, forskere, overlæger, specialister, nobelprismodtagere
   og ægte eksperter til råds, eller sætter de sig ind i tingene ved selvstudium
   af åbne kilder. Næh, det har de ikke tid til. De stanger bare lynhurtigt nogle drabelige proklamationer, ordrer, påbud, instrukser og bekendtgørelser ud,
   af den mest overfladiske og vilkårlige slags. Store ord der bygger på mave-
   fornemmelser, gætterier og lidt snak i krogene.

   Sådan kunne man blive ved. For sådan er det hele vejen igennem. Den
   politik der foregår på Christiansborg er så useriøs, at man tror det er løgn.
   Partierne praler af hvad de udretter, men i de sidste 25 år eller mere er
   vores samfund for hvert år og hver måned blevet ringere. Der har været
   tale om en langsom, men konstant og uafbrudt bevægelse nedefter. Poli-
   tikerne har spillet fallit. Det lader til at de nærmest er ligeglade med det
   danske folks liv og fremtid. Vores “demokrati” er en fiasko.

   Det danske hospitalsvæsen er i betydeligt omfang kollapset. Med store
   lidelser og talrige unødvendige dødsfald til følge. Folk der let kunne være
   blevet helbredt ved rettidig behandling, kan nu få arme eller ben amputeret.
   Kræftpatienter må lægge sig til at dø, pga. kilometerlange ventelister. Nyre-
   og hjertepatienter og andre får også en lang næse. Børn dør pga. ambu-
   lance-forsinkelser og lægevagts-kaos. Skadestuerne er ofte ramt af det
   rene kaos. Psykiatrien lader patienter dø, dels pga. mange nedlagte
   sengepladser, nedskårne budgetter, for få resourcer/personalemangel….
   og til dels pga. brådne kar og kynisk/udueligt personale visse steder, med
   grov slendrian, medicin-fejl, system-fejl og andet til følge.

   Christiansborg er ved at være en almindelig dødsårsag. Og hertil kommer
   titusindvis af unødvendige og meningsløse tragedier. Politikerne har om-
   dannet vores folkehjem og fædreland til en syg bananstat.

   1. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

    Politikernes ledelse af landet er så talentløs,
    landsskadelig, folkefjendsk og altødelæggende, at man må tro
    at de hader os, eller er i fremmede magters sold. Deres politik
    er en stor katastrofe og fører os direkte mod samme forhold som
    i Libanon, Venezuela, Sverige og lignende fejlslagne stater. Som
    de har det i Malmø nu, vil vi også have det I København, Odense
    og Århus og resten af landet om få år.

    Chrborg og dens filialer TYRANNISERER befolkningen.

    1: Med importeret kriminalitet. Snaphanen og andre beskriver
    det nærmere. Ofrene kan tælles i titusindvis.

    2: Med et jammerligt
    sundhedsvæsen som er en pine og plage for tusinder af patienter.
    Patientsikkerhed og andre klageinstanser fungerer ikke, eller holder
    pårørende og syge for nar med årelange ventetider. Noget som kan
    føre til tortur-lignende lidelser og patient-dødsfald. Antagelig er der
    tale om tusindvis af svigtede og derfor døde og kvæstede patienter
    indenfor de sidste fem til ti år.

    3: Med en familie-, skilsmisse-
    og børneværns politik som tyranniserer børn og
    forældre. På skilsmisse-området er der et beton-bureaukratisk og
    feministisk regime som nedgør, håner og terroriserer både mænd
    og børn. Grov diskrimination udøves af “ligestillings-kvinder” der
    klassificerer mænd/fædre som undermennesker der er fulde af
    fejl, mens mødre ophøjes til perfekte overmennesker. Mænd og
    børn er uden sikre rettigheder, og politistaten mangler aldrig tid
    og resourcer hvis børn igen og igen flygter hen til deres far. Det
    har en del mænd oplevet. Systemet er noget af et terror-regime
    overfor retsløse børn og voksne. Det har intet med retfærdighed,
    familieret eller barnets tarv at gøre. Det er systematisk sjofling
    af voksne og umenneskelig behandling af børn det handler om.

    4: Firmaer, butikker, landbruget og mange
    erhverv tyranniseres med enorme mængder af krav, afgifter, regler,
    påbud, forbud, gebyrer, bøder og direktiver. Også husejere, læger
    og lærere og andre kan blive chikaneret med krav, påbud og nye sy-
    stemer. En husejerpå 87 fik en stor bøde for at rense sin egen tag-
    rende, som han havde gjort hvert år i 50 år. Men til sidst kom en
    patrulje fra arbejdstilsynet forbi, og der var vedtaget nye regler for
    rensning af tagrender. EB fortalte i sidste uge om en dansker hvor
    staten gav med den ene hånd, men tog mere end det med den
    anden hånd. Noget med et tilskud til varmeregningen.

    5: Læger er længe blevet presset til at spilde
    en masse tid på dødssyge IT-systemer, som beskrevet af Aamund.
    Lærere og skole-elever er længe blevet chikaneret eller tyranniseret
    af Helle T-S og Christine Antorinis tåbelige skolereform i 2011-13
    og videre frem.

    6: Mange arbejdsløse danskere er blevet terroriseret
    af jobcentre som har forfulgt kræftsyge helt ind på hospitalerne.

    7: Den ret ubegavede håndtering af “pandemien” har ført til tyran-
    nisering af brancher, erhverv, skole-elever, lærere, sygeplejersker,
    plejehjemspersonale, beboere, pårørende og mange andre. Mink-
    farmerne har stadig ikke fået deres erstatninger. Af over 1200 sager
    er kun 3 færdigbehandlet. Også underleverandører er ramt af kon-
    kurser og jobtab, så de sidder i gæld og problemer til langt op over hovedet. Men regeringen Mette giver sig god tid. End ikke udbetaling
    af mindre forskuds-beløb har man kunnet tage sig sammen til.

    8: Voldsofre kan blive udsat for utrolig grove svigt fra samfundets
    eller “systemets” side.

    9: På grund af nedskæringer og besparelser
    mangler fængselsvæsnet nu 700 fængselsbetjente . De resterende
    har det så hårdt, at de er over 23 gange så udsatte for at komme
    til skade i tjenesten som en skolelærer. Osv.

    10: Også de mange små og store økonomiske ulykker som danskere
    kan blive udsat for, kan antage former der ligner apartheid eller
    hundsen med borgerne.

    Som når f.eks.
    gamle og syge eller hjemløse ikke kan få adgang til banken,
    fordi den har droppet al kundeservice. Helt uden penge er man
    virkelig på spanden i det kolde nord, hvor der ikke er palmer med
    bananer eller kokosnødder. Som når man via påstået gæld til sta-
    ten modregner så meget, at folk ikke har råd til mad, husleje og
    medicin. Som når når busruter, togstationer, motorkontorer, læge-
    klinikker, sociale caféer, firmaer og tusindvis af butikker spares
    væk eller lukkes med restriktioner eller tossede regler.

    11: Bilister kan blive tyranniseret af det parkerings-helvede
    der er i København og Århus og omkring hospitaler. Og med
    forbud mod at bruge deres benzin eller diesel-biler som de
    har betalt i dyre domme. (Co2 hysteriet breder sig)

    Hertil kommer mange andre former for hensynsløs politik. Der
    er tale om velfærds-tab eller tyranni i langt større omfang end
    nødvendigt. Men politikerne vil hellere bruge resourcerne på
    bureaukrati, indvandring, afrikanisering, islamisering, krig
    mod co2, krig i Ukraine, pengepakker til fjerne lande og den
    ene milliard efter den anden til rød omstilling og mange andre
    marxistiske formål. PragerU og Hodja oplyser om det.

    Og nu er der også planer om at presse WEF, WHO og EU politik
    ned over danskerne. Det vil betyde insekt-mad, tvangs-stikkeri i
    arme og skuldre, afskaffelse af kontanter, afskaffelse af privat-
    livet, afskaffelse af demokratiet og nationalstaten og al personlig
    frihed og borgerret m.m.m.

    1. Hvad har globalisterne, WEF, Mette og folkemordstinget gang i?

     Det hele kan siges kortere. I skilsmisse-systemet
     er mændene til grin, og børnene kan blive udsat for
     brutalitet og grusomhed. Systemet er pilråddent.

     Hvad hele samfundet angår, arbejdes der henimod
     at ødelægge det med indvandring og EU-bestemmelser.

     Mændene har fundet sig i det i årtier. Det har været
     været en sølle omgang. Er det feminisering der har
     forvandlet mændene til vatnisser og sølle skvat?

    2. Hans Bro Jensen

     Bravo bravissimo! Perfekt 👌 beskrivelse af Danmark år 2023

 2. Ole Madsen

  Hvor jeg nikker genkendende til Asgers beskrivelse af djøffiseringen af hospitalsvæsenet. Det begyndte faktisk for snart 50 år siden med 68-er revolutionen.

  1. Virologer advarer mod Pfizer og Moderna

   Man kan spekulere på om den røde borg er begyndt
   at bruge sundhedsvæsnet til “decimering” af befolkningen?
   I overensstemmelse med WEF, WHO og EU? Ser man på
   hvad der er foregået i lande som Kina, Cambodia, Sovjet,
   Rumænien, Tyskland, Argentina osv. kan man vel ikke
   udelukke noget.

   Selv en blind kan se at i Sverige er man ved at foretage en
   folkeudskiftning. Der kan ende i decimering, blodbade og
   folkemord. Daglig terror er nu en selvfølge i snesevis af byer.

   Er situationen i Danmark fuldstændig forskellig fra situationen
   i Sverige, eller bliver forskellen mindre og mindre?

   1. Privatdetektiven

    35 MILLIONER KR. BRUGT PÅ EEN INDVANDRER
    og hans tre koner, deraf 14 millioner på “passende”
    boliger. Hertil kommer mange andre udgifter. Se de chokerende oplysninger i artiklen
    “Hvem er egentlig de mest sårbare”. Den er på
    Hodjas blog i dag lørdag den 1/4. Den viser at
    når røde pladderhumanister går amok, er der
    ingen grænser for gavmildheden med andre folks
    penge, og ingen grænser for forræderiet mod eget
    land og egne landsmænd og -kvinder.

 3. Michael Andersen

  I USA siger Dershowitz, at Donald Trump bliver udsat for politisk forfølgelse, fordi han er præsidentkandidat. I Danmark er mange oprørte over at ansvaret for minkskandalen, fejes ind under gulvtæppet.

  Forholdene i sundhedsvæsenet, er at de der kan gøre det bedre forfølges og de der burde have gjort det bedre, frikender sig selv.

  Vi har krise i Danmark fordi færre kan hitte ud af rigtigt og forkert. Der er noget galt med klimaet og det er ikke ude i naturen men i de højere luftlag.

 4. Jc Holland

  Den nye kommission kunne spare 11 ud af 12 måneder ved at læse og FORSTÅ Asger Aamunds indlæg.

  Hvorfor er Vesten syg helt ind til benet.??
  Svar: 1968. Medens socialisterne i øst slagtede i 100-millioner-vis overlod vi mikrofonerne til de samme DØDSSYGE typer i vest..!!

  1. Overfor politikeres budskaber er mistro det klogeste

   Det er rigtigt. Men SVM regeringen ønsker kun at trække tiden ud.
   Kommissionen er en syltekrukke. Man behøver ikke bruge 12 måneder
   på at finde ud af at der mangler tusindvis af sygeplejersker og læger,
   Det har man vidst i mindst to år. Men Lars Løkke vil som sædvanlig
   centralisere og reformere, nedrive og nedlukke. Alle hans reformer
   har været fiaskoer, men han bliver aldrig klogere. Man kunne straks
   tage fat på at få sygeplejersker tilbage fra Norge, Sverige, Finland,
   Tyskland som de er flygtet til pga. dårlige forhold i vores sygehuse.
   Men Mette har siddet på hænderne siden 2018, hvor hun første gang
   lovede at give sundhedsvæsnet et mægtigt løft. Siden er intet sket,
   eller situationen er blevet kraftigt forværret. Men Mette har slet
   ikke travlt. Hun regner ikke med at blive syg de næste ti år, og
   ellers har hun råd til at blive behandlet på et dyrt hospital i udlandet.

 5. Skjoldungen

  Yderst præcis beskrivelse af vort misrable ‘sundhedsvæsen’ som Aamund her giver. Det kan godt være, at djøfficeringen havde sit udspring i ’68, men den store katastrofe indtraf i 1982, hvor amtsborgmesteren i Københavs Amt samt formand for Amtsrådsforeningen, Per Kaalund, gennemtrumfede en overenskomst for akademikerne. Det gjorde han ved at give alle de enkelte faggrupper (djøffere, ingeniører, gymnasielærere, officerer o.s.v.) udmærkede vilkår – på nær Foreningen af Yngre Læger.

  Overenskomsten blev naturligvis vedtaget, men mod lægernes 98% nej-stemmer. Det opfattedes som et groft brud på overenskomstmodellen, og samtlige yngre læger, ca. 6.000, gik i strejke. Sygehusene kunne nu kun tage sig af helt akutte tilfælde ved hjælp af overlægerne (som var tjenestemænd) og af yngre læger, ser havde meldt sig til et nødberedskab.

  Strejken varede en uge, og blev så kendt ulovlig (!) af Anker Jørgensens regering.

  Herefter var det slut med at lægerne selv tilrettelagde arbejde og vagter. Kaalund havde indført skifteholdsarbejde, så dermed var kontinuiteten i arbejdet brudt sammen: den læge, der skulle møde kl. 16 kendte ikke patienterne, og slet ikke dem, der var opereret om formiddagen. Han skulle blot agere brandslukker indtil han gik hjem næste morgen.

  Desværre gav bestyrelsen i F.a.y.L efter og er gradvist blot blevet en dikkende lammehale på djøf-monstret. Med det resultat at lægernes arbejdstid for mindst 50% af tiden består af at sidde og fedte med en computer og udfylde skemaer og formularer. Den såkaldte ‘elektroniske patientjournal’ en en fiasko af galaktiske dimensioner og livsfarlig for patienterne.

  Dette mønster er siden blevet knæsat og videreudviklet af Amtsrådsforeningen under ledelse af Bent Hansen og senere af marodøren over dem alle, Lars Løkke Rasmussen.

  Men alt det skal de utallige kommissioner jo nok rette op på….

 6. Henrik Wegmann

  Og var de så blot “kun” sundhedssektoren. Men er der overhovedet nogle grene af den offentlige sektor, der på tilfredsstillende vis er i stand til at løse de opgaver, som der er sat i Verden for at løse. Alt synes at være kaos.

  Måske findes der læsere, der er i stand til at pege på blot en eneste praktisk opgave af betydning, som løses tilfredsstillende et sted i den offentlige sektor?

  1. Skjoldungen

   Ja, det er mit indtryk at biblioteksvæsenet fungerer nogenlunde. Som det eneste.

   1. Jonas Hansen

    Varmestue for perkere der ikke må ryge derhjemme. Så, ja!

  2. Michael Andersen

   Bøger klager ikke hvis de glemmes, opbevares koldt, stables sammen eller sjældent får opmærksomhed.
   Bøger kasseres når de bliver grimme og genoptrykkes når de bliver ukorrekte.

   Hvis det føles som om bibliotekarerne regerer, så har vi valgt nogen der er bedst til bøger.

 7. Kim Lindberg

  Jeg synes man skal kigge på Japan:
  Hospitaler er selvejende med krav om sundhedsfaglig ledelse.
  Begrænset og delvis brugerbetaling – der dog kan forsikres.

  Virkeligt god artikel der sætter fokus på et generelt problem

 8. Ivan Dybdal

  Ja, som der står i blogindlægget: “Man kunne jo så håbe på, at politikerne ville erkende, at de som faggruppe ikke besidder erfaring eller kompetencer inden for organisation og ledelse, således, at styringen af vore sygehuse blev lagt i hænderne på professionelle kræfter.”
  Nej, for politikere er amatører, der tror de ved bedre. Derfor vil de aldrig afgive retten til at bygge deres skatteyderfinansierede luftkasteller. Listen over deres fiasko-projekter er lang. Den har givet tusindvis af tv-indslag og kritiske avisartikler alene indenfor de sidste 20-30 år. Det er ikke nødvendigt at nævne dem. Listen er også alt for lang her. (*Her nedenfor er kun otte af de store offentlige it-skandaler, vi har set siden 2000, omtalt)

  Først importerede de #MeToo fra USA. Nu har politikerne og deres medier travlt med at importere woke-bevægelsen (der også bringer økomisk død og mental ødelæggelse af alt den rør ved jvfr det rammende satiriske slogan “go woke, go broke !”)
  ADVARSEL ! Forhåbentlig er det en aprilsnar, men den var allerede offentliggjort dagen før? Folketinget går woke?! 🙂 ‘Hvor mange kvinder og mænd hænger på væggene på Christiansborg? Det skal Folketingets Formand Søren Gade og hans præsidium nu tælle’. (BT POLITIK 31. mar. 2023)
  ‘Christiansborgs gange er mange og lange og fulde af historier og malerier på væggene. Oftest portrætter af mænd. Nu skal de tælles. Det mener et stort politisk flertal besående af regeringspartierne S, V og M samt SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet, som har bedt Folketingets ledelse, præsidiet, om at lave en opgørelse over, hvor mange billeder der forestiller hhv. mandlige og kvindelige politikere rundtom på Borgen, samt hvordan kønsbalancen fordeler sig for kunstnerne bag værkerne’. (klip fra Finans lørdag den 1. april 2023)

  *Her er otte af de store offentlige it-skandaler, vi har set siden 2000:
  1. Amanda, Arbejsmarkedsstyrelsen. Skrottet i 2008. Pris: En milliard kroner.
  2. Civilstraffe. Domstolsstyrelsens it-system. Skrottet i 2008. Pris: mindst 80 millioner kroner.
  3. Polsag. Politiets sagsbehandlingssystem. Kørt i pilotdrift i Bornholms Politi, men det viste sig ikke at fungere ordentligt. Skrottet i 2012. Pris: Ca. en halv milliard kroner.
  4. PROASK. Arbejdsskadestyrelsens it-system. Skrottet i 2014. Pris: 164 millioner kroner.
  5. DeMars. Forsvarets centrale IT-system. Stærkt forsinket. Sat i drift i 2004. Budget overskredet med minimum 400 millioner kroner.
  6. Digital tinglysning. Bestilt af Domstolsstyrelsen. Forsinket 1,5 år. Indført 2009 med store vanskeligheder. Budget overskredet med 266 millioner kroner.
  7. EFI. Skats inddrivelsessystem, Forsinket 6 år. Indført 2013 med store startvanskeligheder. Prisen for det endelige system er fortrolig. Sidste gang prisen var offentlig, lød den på 292 mio kroner. (Klip fra DR Penge 27. MAR 2014
  8. Daccis. Forsvarets it-system. Skrottet i 2008. Pris: 410 mio. kr. Leverandøren, svenske SAAB, blev dog dømt til at betale en erstatning til Forsvaret på i alt 200 millioner i 2013.
  Kilder: (DR Penge med opgørelser fra Rigsrevisionen, Finansministeriet m.fl. den 27. marts 2014)

  1. Prins Valiant fra Thule

   Á pro pos politikernes
   LUFTKASTELLER samt DØDBRINGENDE POLITIK:

   (svar til Dybdal)

   A: Det er særdeles ildevarslende at kolbøtternes borg direkte pisser på
   folkesundheden ved at forlænge fem års tomgang, ved at oprette en
   syltekrukke af en kommission, så det vil vare over et år inden man tager
   fat på at få styr på de HØJAKTUELLE problemer på hospitalerne. Det er
   så dumt, inkompetent og fjollet at det ligner bevidst sabotage af sund-
   hedsvæsnet. Hver eneste dag er der patienter som lider meget eller
   som omkommer som følge af de jammerlige nuværende forhold, hvor
   pasning og behandling i mange tilfælde er under al kritik.

   B: Klima-tossernes co2 hysteri får en ordentlig bredside på Youtube:
   The Heartland Institute reveals the Truth about climate science. Og
   PragerU bakker op.

   C: Glenn Beck show: WEF og WHO udgør farlige trusler mod borger-
   ne i USA og Europa. Ny TOTAL overvågnings-teknologi og kunstige
   kriser plus brutale “1984” metoder kan etablere den værste under-
   trykkelse og statsterror der nogensinde er set… (man bør se hele
   videoen, dog måske især 2. halvdel)

 9. Niels Poulsen

  Det meddeles, at verdens største medicinalselskab, Pfizer, pr. 1. april overtager ledelsen af det danske sundhedsvæsen. Den danske flertalsregering SVM bekræfter, at den har afhændet de danske hospitaler for et større milliardbeløb. Den nye sundhedskommission er dermed få dage, efter den blev nedsat, allerede blevet opløst igen. Udenrigsminister plus statsminister, sundhedsminister, finansminister etc., Lars Løkke Rasmussen, udtaler, at det er et befrielsens øjeblik, og at statskassen naturligvis er glad for de mange milliarder.

  Erhvervsmanden Asger Aamund kan ikke få armene ned. Han udtaler til Politiken ATS: “Med Pfizer får det danske sundhedsvæsen endelig en professionel ledelse. Der er tale om et yderst succesfuldt firma med stor indtjening og afkast til dets aktionærer. Lad os håbe, at fænomenet breder sig til andre samfundsområder. Danmark bør drives som en virksomhed. Ledelsen i Danske Bank kan f.eks. overtage den overordnede ledelse af Danmark. De folkevalgte dilettanter på Christiansborg bør sættes på porten.”

  1. Fra velfærdsstater til terrorstater

   Niels Poulsens skriv er en aprils-nar. Men kunne sådan set
   godt have været sand. For SMV regeringen og resten af af FT
   har ikke megen loyalitet til overs for deres eget folk og land.
   De er i fuld gang med at udskifte os med arabere og afrikanere.
   Og de foragter også vores kultur. Står det til dem vil alt med
   civilisation blive byttet ud med diktatur og barbari. Se hos
   Hodja, Snaphanen og Youtube hvilke utrolige rædsler der nu
   udspiller sig i Sverige, USA og England, hvor rablende vanvid
   også er på fremmarch.

  2. Michael Andersen

   Danmark A/S, befolkningsaktier og generalforsamlingsdemokrati?

   1. Danmark er et misrøgtet og misregeret land

    Herunder har Dybdal en god kommentar til det med
    demografien og personale til sundhedsvæsnet.

    Vil blot tilføje at når familie- og indvandrings-politikken
    er kommunistisk , så ender det helt automatisk med et
    sygt, skørt og skævt samfund.

    I 2030 er Danmark sandsynligvis sunket ned til hvor
    Sverige er i dag, og inde i et kollaps hvor der er kaos,
    anarki, vold, terror og sammenbrud over hele linjen.
    Og i 2045 er slutspillet nok forbi, danskheden udslettet
    og kalifatet oprettet. Det er meget tænkeligt at vi
    befinder os i slutfasen af landets og det danske folks
    historie. Men så slipper vi da for flere bekymringer
    om sundhedsvæsnets og folkehjemmets tilstand.

    Iøvrigt kan et totalt diktatur blive etableret i nær
    fremtid, hvis man kan tro oplysninger på nettet
    om WEF, WHO og EU. (Snaphanen, Hodja osv.)

 10. Ivan Dybdal

  Demografi er skæbne. Det ved alle efterhånden. Danske kvinder føder gns ½ barn for lidt og det danske befolkningstal er gået tilbage siden 1992. Der er nu kun knap 4½ mio danskere tilbage i kongeriget.
  Nye tal viser dramatisk mangel på arbejdskraft: Behov for 40.000 flere sundhedspersoner i 2030. Ugeskrift for læger 29. marts 2023: Der er allerede i dag stor mangel på speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassister med flere på sygehuse og i praksis. Nu viser en helt ny arbejdskraftanalyse fra Lægeforeningen, at det kun bliver værre i de kommende år. I 2030 vil der være behov for 40.000 flere, mens der i 2045 vil være brug for 100.000 flere sundhedspersoner end i dag, hvis ikke man politisk ændrer på den opgave, der skal løses. »Vi har kun set toppen af isbjerget«, siger foreningens formand, Camilla Rathcke.
  Nej, befolkningsudviklingen kan ikke komme bag på nogen, men vi mangler åbenbart redskaber til at løse problemet? Der er gået politik i demografien. ‘Fløjkrigen’ gør det umuligt at at løse vores demografiske problem, der bliver større og større.

  1. Michael Andersen

   I fængslerne i Danmark er der fremmede. I fængslerne i Ungarn er der menneskesmuglere.
   I Ungarn er der fordele til Ungarske børnefamilier. I Sverige er der succes med Sverigedemokraterna.
   I Italien arbejdes der på Afrikanske asyl lejre. I Polen er der fredeligt.

   Danmarks største dyr er den usynlige Elefant og de blinde er Danmarks dyreste politikere.

 11. Prins Valiant fra Thule

  Á pro pos politikernes
  LUFTKASTELLER samt DØDBRINGENDE POLITIK:

  A: Det er særdeles ildevarslende at kolbøtternes borg direkte pisser på
  folkesundheden ved at forlænge fem års tomgang, ved at oprette en
  syltekrukke af en kommission, så det vil vare over et år inden man tager
  fat på at få styr på de HØJAKTUELLE problemer på hospitalerne. Det er
  så dumt, inkompetent og fjollet at det ligner bevidst sabotage af sund-
  hedsvæsnet. Hver eneste dag er der patienter som lider meget eller
  som omkommer som følge af de jammerlige nuværende forhold, hvor
  pasning og behandling i mange tilfælde er under al kritik.

  B: Klima-tossernes co2 hysteri får en ordentlig bredside på Youtube:
  The Heartland Institute reveals the Truth about climate science. Og
  PragerU bakker op.

  C: Glenn Beck show: WEF og WHO udgør farlige trusler mod borger-
  ne i USA og Europa. Ny TOTAL overvågnings-teknologi og kunstige
  kriser plus brutale “1984” metoder kan etablere den værste under-
  trykkelse og statsterror der nogensinde er set… (man bør se hele
  videoen, dog måske især 2. halvdel)

 12. Michael Andersen

  ”Hvor vi i erhvervslivet PLACERER et ansvar, så bestræber den offentlige ledelse sig på at FORDELE ansvaret.”

  1. Et gennemsnitligt amerikansk universitet har nu 45,1 personer dedikeret til at fremme mangfoldighed på campus og det kaldes for diversitetsledelse.

  2. Der er en ide om at indføre klimaledelser i den amerikanske sundhedssektor som har 650 hospitaler og tusindvis af andre udbydere, planen er at styrke modstandsdygtigheden over for klimaændringer, beskytte folkesundheden, sænke omkostningerne og nå nul-emission i 2050.

  EU skal yde mere siger Demokraterne og Republikanerne smækker pengekassen i. Konflikten trækker ud og anderledes løsninger trænger sig på.

  1. Michael Andersen

   Hvis vi er et sted, der er værre nu, end det var for fem, ti eller 20 år siden, hvorfor er de to statsministre så løsningen?

  2. Privatdetektiven

   Det democrats har gang i på USAs universiteter,
   er statsstøttet svindel og humbug. Der er INGEN KLIMAKRISE,
   og co2 er uden betydning. Se Prins Valiant 23.31 ang. Heartland
   Institute og PragerU.

  3. Piotr

   MA citerer Aamund : “Hvor vi i erhvervslivet PLACERER et ansvar, så bestræber den offentlige ledelse sig på at FORDELE ansvaret.” Øhhhh NEJ!

   Ingen i det Offentlige tager ansvar for noget.
   (Kolbøtterne ynder, at tale om hvordan de tager ansvar i det daglige, det er rent blær. Når først det spidser til og der er farer for taburetten lader de sig omplacere eller der kommer en ministerrokade).
   Ingen i det offentlige bliver draget til ansvar for noget!
   Kolbøtterne får en næse og flytter 3 pladser tilbage.
   DJØFere bliver sendt på ferie i 3-6 måneder+ fed bonus, med fuld løn og dukker op i en ny stilling et andet sted i DK.

   DJØF sørger for, at deres medlemmer ikke kan drages til ansvar ved dom, uanset hvad.
   Et slående ex. på dette er Minksagen (sorry OT!). DJØF ville ikke accepterer at deres medlemmer blev stemplet i Minksagen, som Mink-Kommissionen kom frem til.
   Hvad gør DJØF?

   DJØF får, via Medarbejder og/- Kompetence-Styrelsen(her sidder nemlig kun DJØFere), den højt estimerede DJØFere og jurist, tidligere højesteretspræsident++meget mere i DK´s korrupte retsvæsen, Tomas Rørdam, til at mane alt hvad Mink-Kommissionen konkluderede totalt i jorden.
   Efter en samtale med Thorkild Foged, hvor de 2 DJØFere så en video med FUSKen og blev enige om, at det ikke var en ordre om aflivning af alle mink, blot en orientering. Ikke et ord om SMSerne. Sådan!

   Snip snap snude, nu er alle fritaget for ansvar. Alle embedsmænd kan se frem til en klækkelig bonus/resultatløn ved årsskiftet, for vel udført arbejde.
   FUSKen fik som hun befalede!

   Danmark har behov for en Forfatnings Domstol.

   Direket Demokrati NU! Stem BLankt! SIAD! P.

   1. Træt af bedragerisk politik og uærlig journalistik

    Både Aamund og Piotr har ret.

    For hvis man smører ansvaret ud på
    alle mulige på samme tid, eller finder en syndebuk, bliver ansvaret
    så tyndt, at det bliver betydningsløst. Eller man frikender sig selv og
    påstår at ingen har begået fejl eller fortjener kritik. Dem med magten
    har ansvaret, men også magten til at bortforklare det, eller få det til at
    blive en by i Kina. Eller man vender tingene helt på hovedet, og gør fejl
    til noget som fortjener at blive belønnet, med bonusser, forfremmelser,
    gyldne håndtryk eller medaljer. Og går man magtens ærinde vil man
    blive hædret, estimeret og omtalt som en virkelig stor og fremragende
    personlighed og kapacitet.

    De mange erhvervsdrivende som fik smadret deres økonomi pga.
    Mettes orientering i tv, har stadig ikke fået de lovede erstatninger.
    Og der går nok flere år endnu. De mange børn og studerende som
    fik deres skolegang forstyrret pga. “pandemien”…. og de mange
    danskere som blev skadet af “vaccinerne”, har heller ikke fået en
    undskyldning endsige erstatning.

    Og de utallige skatteydere som nu skal arbejde hårdere
    og få senere pensioner på grund af hundredvis af spildte
    milliarder på “pandemien” og co2, får heller ingen anerkendelse.

    Og at sundhedsvæsnet må fortsætte med at kravle på knæene
    flere år endnu, kan jo heller ikke kritiseres, nu hvor Mette efter
    betænkningstid siden 2018 har fået nedsat en fin kommission
    til at tænke videre. Mette har i den forbindelse lovet at nu skal
    vi til at have et S-V i verdensklasse!!

    Men hoben eller pøbelen som kun orienterer sig via radio,
    tv og aviser, får jo indtryk af at bortset fra mindre skandaler
    er Danmark et velfungerende og retfærdigt samfund. Som er
    forbillede for hele verden.

    Men til syvende og sidst er “demokratiet” jo bare skuespil og
    dilettant-teater. Som det påvises af Snaphanen og Hodja mv.

 13. Henrik Pedersen

  I min optik fungerer sygehusvæsenet glimrende, og jeg fatter ikke en dyt af de mange negative kommentarer herinde.

  Jeg er ud over std. vaccinationer – vaccineret mod lungebetændelse, influenza (årligt) og 3-4 gange mod covid og har ikke haft nogen bivirkninger.

  For 5-6 år siden fik jeg op mod jul en kraftig lungebetændelse, som jeg ikke vil ønske for min værste fjende.

  Efterfølgende fik jeg en CT-scanning, efterfulgt af en PET-scanning og yderligere to CT-scanninger, indtil eftervirkningerne af lungebetændelsen var overstået ca 3 mdr. senere.

  Der er to vacciner mod lungebetændelse, og efter jeg har fået den anden, har ikke haft nogen problemer.

  Det var i Sygehus Syddanmark’s regi, og jeg kan kun rose såvel hospitalsvæsenet i Syddanmark såvel som den lokale lægepaksis i udkanten af Kolding. Alle med ultrakorte ventetider.

  Siden flyttede jeg som introvert eremit ud på heden. Jeg har ikke følt mig syg, men det mente min ny udørk-læge at jeg var i 2022. Som høfligt væsen resulterede det i en mave-tarm-gastroskopi og efterfølgende i en CT-scanning og en MR-scanning på det ny Gødstrup sygehus. Resultaterne blev sendt til lægerne Skejby, som konkluderede (som jeg først formodede), at der ikke var noget galt.

  Jeg er super tilfred med vores sygehusvæsen. I region Syddanmark var ventetiderne nul og niks.

  I region Midtjylland var ventetiderne: mave-tarm 1 uge, CT-scanning 2 dage og MR-scanning 3 dage (det sidste godt nok på en lørdag – men så kunne jeg også parkere tættere på indgangen).

  Hvis jeg endelig skal brokke mig, så er det over adgangsforholdene på Gødstrup sygehus. Hvorfor har man ikke lavet et parkeringshus 50 meter fra indgangen (som i Billund Lufthavn), og hvorfor er gulvet i den store hal belagt med riflede skifer fliser, så rullestolspatienter får en gratis rystetur og reagensglassene hopper og danser på laboratorievognene. Gad vide, hvem der har udtænkt disse tosserier?

  Jeg er heldig. Herude i nowhere har jeg 65 km til sygehuset, andre i min udørk har 90 km. Hvis man bliver syg, skal man godt nok skynde sig. På den anden side så kan staten ikke have en CT- og/eller MR-scanner i hver eneste flække på heden.

  Da jeg i sin tid arbejdede for DRC i Boston (Dynamics Research Corporation)(https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamics_Research_Corporation) (s’et er vigtigt i Dynanmics) var jeg sundhedforsikret gennem firmaet – men har heldigvis nul praktiske erfaringer med US-sygehuse.

  Men så vidt jeg ved, har det af Aamund roste og dygtige amerikanske sundhedsvæsen højere udgifter end det danske og dækker langtfra hele befolkningen.

  Det danske sundhedsvæsen bruger årligt ca. 270 mia. kr., så det er ikke ressourcer, der mangler, hvilket man kan overbevise sig om på wikipedia hhv. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_health_expenditure_per_capita
  og
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_hospital_beds.
  Jeg kan ikke genkende Aamunds overlæge gossip.

  Da jeg først i 1980erne blev indlagt på KAS Glostrup med en alvorlig tropesygdom (efter halvt år blandt indianere langt inde i Amazonas), var der godt nok inspektion – men hver dag med en ny læge. Det var i længden trættende, for de var nysgerrige, og de spurgte alle ind til mine oplevelser i junglen, som jeg skulle genfortælle igen og igen.

  Efter egne livslange erfaringer kan jeg hverken genkende Aamunds alvorlige kritik eller medkommentarernes obskure og uvederhæftige udbasuneringer.

  I min optik er det danske sygehusvæsen OK, men som alt andet bør det tilpasses tidens tand.

  1. I medfør af mit arbejde har jeg i mere end 30 år haft et tæt samarbejde med danske og udenlandske hospitalslæger. Jeg har holdt flere foredrag for ledende læger på Rigshospitalet om moderne ledelse og har naturligvis brugt mine erfaringer og observationer i artiklen. Professor Jes Olesens debatbog ( Det Syge Væsen) er absolut ikke ‘overlæge gossip’, men en anerkendt specialists mangeårige erfaring fra sit daglige arbejde som overlæge. Jeg sammenligner overhovedet ikke det danske og det amerikanske sundhedsvæsen, men beskriver ledelse og organisationsstruktur på danske og udenlandske universitetshospitaler, som er noget ganske andet. Danske læger og sygeplejersker gør en stor indsats med fremragende resultater ikke på grund af systemet, men på trods af det. Det er hele pointen med mit indlæg. De har fortjent bedre.

  2. Danmarks tungeste byrde er politikerbyrden

   DELE AF SUNDHEDSVÆSNET ER I EN FOR MANGE
   PATIENTER JAMMERLIG ELLER KATASTROFAL TILSTAND

   Der er ingen tvivl om at sundhedsvæsnet kan opleves på mange måder.
   Nogle er heldige med deres sygdomme og med at møde dygtige og
   samvittighedsfulde læger og sygeplejersker. Og med ikke at blive placeret
   på en venteliste.

   Men de danskere som har fået benene sat af, fordi de måtte vente alt for
   længe på at få et mindre sår behandlet, er nok ikke lige så tilfredse som
   Henrik Pedersen. Og det samme gælder nok de kræftpatienter som i
   Midtjylland har måttet vente og vente, indtil deres kræft havde bredt sig
   så meget at de ikke kunne helbredes. Alene i på Skejby sygehus er over
   300, eller over 800 patienter blevet skubbet ud i forværret eller håbløs
   sygdom pga. mangel på sengepladser, sygeplejersker og læger. Og så
   er der kræft-, hjerte- og nyre-patienter som er blevet terroriseret af job-
   centre, så de end ikke kunne være i fred når de meget syge lå indlagte
   på hospitaler.

   Der er også psykiatrien hvor både de syge og de pårørende kan få en så
   kynisk, sjofel, ubegavet, tåbelig og helt idiotisk behandling, at vi er ovre
   i det kriminelle og næsten ubeskrivelige. Der har i den senere tid været
   mere kritik af psykiatrien, men HVOR uhyrlige forholdene er nogle steder
   er ikke belyst. Man har kun vist toppen af isbjerget. Og klagesystemet
   fungerer som en parodi på sig selv, selvom liv går tabt netop fordi det
   er sparet væk eller er blevet så bureaukratisk at det tager 3-10 år inden
   en klage behandles. “Patientsikkerhed” minder snart mere om A/S Mord
   i USA i 1930 end om sikkerhed. Og hele systemet har svigtet overfor
   “pandemien”, WHO, Pfizer og WEF, som det fremgår af store mængder
   af indicier og beviser på nettet. Tucker Carlson, Snaphanen og You-
   tube osv. har mange videoer om det.

   Hvad “Sundhedsplatformen” angår er det en kendsgerning at den består
   af op til 30-35 år gammel teknologi som er forældet. Dertil kommer regler
   og krav som bevirker at læger og sygeplejersker skal spilde en masse
   kostbar tid på at sidde ved computere, fremfor at passe og pleje de
   syge. De fleste af de skemaer og talrækker de møjsommeligt udfylder,
   bliver aldrig læst af nogen, og kommer aldrig til at gøre nytte. Digitali-
   seringen og bureaukratiseringen er gået for vidt, og er blevet en plage.
   Mange IT-systemer fungerer så dårligt at de er kontra-produktive. Det
   udbytte de giver er negativt for patienterne. Flere overlæger har be-
   skrevet at over halvdelen af deres tid spildes på idioti.

   HP nævner selv et par tosserier ved Gødstrups såkaldte super-
   sygehus, men hvis HP tror at de er de eneste tosserier i S-V, er han
   vist ret naiv eller ukritisk. For efter de senere års vilde besparelser,
   nedskæringer, lukninger af hospitaler og skadestuer m.m., og efter
   afskaffelsen af hundredvis af sengepladser, er der opstået både
   tossede, groteske og uhyggelige tilstande mange steder i S-V. Så
   groft kan det gå til at selv patienter i yderste livsfare ikke bliver
   indlagt, men må vente i ambulancen i timevis, indtil den må køre
   igen. Har kendskab til et tilfælde hvor en meget, meget syg patient
   først blev indlagt da ambulancen for 3. gang på 3 dage ventede ved
   hospitalet, og de pårørende og venner truede med ballade og
   alverdens ulykker til sygehus ledelsen hvis patienten ikke kom ind.

   Når HP taler om obskure og uvederhæftige udbasuneringer, viser
   han blot at han er uvidende om mange ting. At han selv har et
   rosenrødt indtryk af S-V viser blot at det i nogle tilfælde fungerer
   ret fint eller perfekt. Og det er godt. Men i andre tilfælde virker
   det altså utrolig dårligt, og det bør der rettes op på.

   Desværre lader det ikke til at politikerne eller SMV regeringen er
   interesseret i andet end at få tiden til at gå. Den nye kommission
   er noget af en syltekrukke. Man burde straks tage fat på at gøre
   noget ved den voldsomme mangel på sygeplejersker, læger og
   sengepladser med mere, men intet har man foretaget sig de sidste
   to-tre år, og nu går der et par år mere med nærmest ingenting.
   Det er en hån mod befolkningen. Det er en skandale af kæmpe-
   dimensioner.

  3. Michael Andersen

   Hr. HP

   Djøf’ernes kontrolmonster æder snart al velfærden

   ”Hvorom alting er, er det påfaldende, hvor eksplosivt andelen af djøf’ere i stat, regioner og kommuner her i landet har udviklet sig igennem det sidste årti. Hvor den samlede beskæftigelse i det offentlige fra 2008 til 2017 faldt med cirka 1.5 procent fra 728.000 til 716.000, gik djøf’erne fra at udgøre 17.000 i 2008 til at udgøre 28.000 i 2017.

   Dette svarer til en stigning på over 60 procent og en øgning af andelen fra godt 2 procent i 2008 til ca. 4 procent i 2017. Nu foretager djøf’ere sig selvklart andet end at registrere og kontrollere, men velfærd producerer de ikke, hvordan man end vender og drejer det”. (Altinget 2018)

   Kommunernes lønudgifter går i stigende grad til administration frem for borgernær velfærd. (DI 2022)

   Mens sygehusene skærer ned på de varme hænder, står de gyldne håndtryk i kø. Velfærdssamfundet og samfundsdebatten udvikler sig i en forkert retning, og fortsætter udviklingen, går det helt galt.

   Selvom ingen bryder sig om det, er konsekvensen at efter kommunalreformen betaler skatteyderne for mere administration og mindre service.

   Hvornår får vælgerne mere service og mindre administration?

   1. Hvor er vi på vej hen?

    Bare i tiden 2020-23 har Mette & co.
    ansat yderligere ca. 20.000 kolde hænder, mens antallet
    af varme hænder er faldet med ca. 10.000. Det er da en
    politik som lægger gift for sundhed og velfærd.

    Socialdemokratiet hedder det samme som for 100 år
    siden, men er partiet stadig socialt og demokratisk?
    Eller er det infiltreret/overtaget af levebrødspolitikere?

 14. Michael Andersen

  Sund fornuft fik flertal over ideologi

  I Finland står det konservative Samlingspartiet til at blive største parti. Det EU-skeptiske nationale parti De Sande Finner, ser ud til at blive næststørste parti.

  For finnerne betyder De Grønne ikke noget. Er det derfor at finnerne betragtes som de lykkeligste mennesker?

 15. tavsen

  I Nyrups såkaldte moralske årti kom der turbo på samfundsundergravende import af muslimer.

  Jeg besøgte en god kammerat på Rigshospitalet. Han blev pludselig flyttet ud på gangen, hvor en lang række af syge danskere lå. Men ingen berigere i sigte.

  Hvorfor det, spurgte jeg. Jo, der var kommet en indvandrer, der havde betalt mere i skat end han

  Da jeg sluttede besøget, gik jeg forkert på 4-5 stuer. Ganske rigtig, der lå muslimerne og tronede enevældigt.

  Det er jo uhyggeligt, hvad den blodrøde fløj har fået importeret af kriminalitet. De statsstøttede medier elsker kriminalitet. Pyt med ofrene, de væmmelige racistiske danskere. Se bare her

  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15EHQlphITZrkt8tc1QBiNnLEvxi76P3M&ll=56.5193378236342%2C10.36312854415874&z=7

  Set på snaphanen.dk/2023/03/31/interaktivt-kort-kriminalitet-i-danmark/

  Den statistik bliver forhåbentlig videreført af en kompetent dansker.

  Uhyggeligt som de “humane” rødgardister har ødelagt danskernes liv, samtidig med de beskylder blå partier for at være inhumane. Forstå hvem der kan.

Leave a Comment

Bekræft at du ikke er en robot *