DANSK RET ER BLEVET URET

En dom afsagt af Højesteret om udvisning af en kriminel udlænding er blevet afvist af en kendelse fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg.  Den danske dom var afsagt i overensstemmelse med dansk lovgivning og retspraksis, men blev kendt ugyldig, fordi dommen efter Strasbourgs vurdering strider mod Menneskerettighedskonventionens (EMRK) § 8, der erklærer, at ” enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance”. Denne ’respekt’ skal dog være ” i overensstemmelse med loven” og det ” nødvendige i et demokratisk samfund”. EMRK-domstolen har således set fuldstændig bort fra, at Højesterets dom var i overensstemmelse med dansk lovgivning i det danske demokratiske samfund.

Som sædvanlig bøjer danske politikere nakken, smækker hælene sammen og gør, hvad der bliver sagt af deres herre og mester i Strasbourg. Det burde de nok ikke gøre, da Menneskeretsdomstolens kendelse er principiel og retningsgivende for fremtidige domme. Vi kan således forvente, at hårdt belastede importerede voldskriminelle, der afsoner lange fængselsstraffe, kan blive i Danmark til evig tid, hvis de kan fremvise bare en karikatur af et familieliv. En ugift syrisk migrant, der afsoner en dom for væbnet røveri, kan således lade sig vie i fængslet til en herboende irakisk enke med fire børn. Nu har den kriminelle pludselig et familieliv, der omfattes af EMRK’s § 8 og kan efter Strasbourg-domstolens domspraksis ikke mere udvises.

Vi har et frisk eksempel, der vil være den rene lykke for de progressive dommere i Strasbourg. En afghansk migrant skal i november for retten i Randers tiltalt for at have myrdet sin hustru assisteret af sin 17-årige søn. Ifølge anklageskriftet skete likvideringen med adskillige knivstik, fordi den 44-årige kvinde havde forladt den islamiske tro og derfor ifølge sharialoven har mistet retten til livet. Hun havde nemlig nægtet at overdrage skødet på sin ejendom til sin 60-årige ægtemand. I islam står manden over kvinden, og det er utænkeligt, at en hustru kan eje fast ejendom og manden ikke. Hustruen burde derfor som en from muslimsk kvinde have overladt ejerskab og administration af ejendommen til manden. Da hun pure nægter, er hun frafalden og bliver dødsdømt af familien. Ægtemanden fik den 17-årige søn til at påtage sig skylden for drabet, da denne som mindreårig ville slippe lettere i retten. Under afhøringerne påberåbte sønnen sig nødværge, idet hans mor skulle have overfaldet ham først.

Dette omhyggeligt planlagte mord vil udløse en længere fængselsstraf til ægtemanden og en noget kortere straf til sønnen. Retten vil i overensstemmelse med dansk praksis udvise manden, som dog kan henvise til EMRK’s §8, der jo har skabt præcedens for, at kriminelle ikke kan udvises efter udsonet dom, hvis det resulterer i manglende respekt for deres familieliv. Strasbourg-domstolen vil konkludere, at familiens stakkels moderløse børn ikke også skal miste deres far til udvisning, hvilket jo vil resultere i familiens opløsning. Han får så lov at blive, sådan som §8 foreskriver. Respekten for familielivet er genoprettet efter sædvanlig Strasbourg-praksis. Og den danske retsstat er efter sædvanlig praksis blevet til grin. Men vi er jo blevet vant til det.

10 Thoughts to “DANSK RET ER BLEVET URET”

 1. Den Nervøse

  EMRK §8 Omhandler tilsyneladende ikke ofrenes ret til ikke at blive voldtaget, tævet eller blive udsat for anden form for kriminalitet!
  Der er vel ikke andre muligheder end at opsige de konventioner, der forhindre Danmark i at beskytte sine borgere mod kriminelle udlændinge!
  I min verden er det meget enkelt, hvis en gæst i mit hus løber med sølvtøjet, så bliver gæsten vist vintervejen. Der er intet kontroversielt i det!

 2. Ursula Overgaard

  Grundloven tildeler de danske domstole den dømmende magt. Det ville være nødvendigt med en grundlovsændring, hvis domstolene skulle fratages deres suverænitet.

  EU-eliten og Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg har netop frataget danskerne deres selvbestemmelsesret og sat danskernes frihed under pres. Desuden skal Danmark tage imod og tilgodese alverdens mennesker med før-middelalderlige æresbegreber. De elsker velfærdsstatens goder, men har ingen respekt for Danmark, dansk historie, danske værdier og demokratiet. Og – vore politikere uddelte statsborgerskaber, som var det fredagsbolcher, og gør derved danskerne gradvis til fremmede i eget land.

  Højesteret i Danmark har slået fast, at danske myndigheder IKKE skal følge EU-retten, hvis den er i konflikt med Grundloven, selv om den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg kræver, at EU-landenes nationale regler og love står under fælles EU-regler og love, uanset Grundloven eller ej.

  Vi har den beskyttelse vi har brug for i Grundloven. Men vore politikere fortsætter i stedet for udsalget af danskernes rettigheder til overstatslige organer, hvor despoter og despotiske regimer sidder på magten. –
  Der er et yndigt land. Nej det er der ikke mere…..

 3. Berti Juretzka

  Danske politiker tillader, at “andere” bestemmer og at Danmark som stat i fremtiden mister mere og mere sin souverenitæt.
  Skal vi være en region, anneks til andere lande?
  Gælder den Danske Grundlov ikke mere? Har højsteretten kun protokollariske funktioner i fremtiden? Din artikel skulle næsten omdeles til alle husstande. Måske vågner flere ukritiske borger.
  Største skandal i de seneste år: Underskrift under Marrakesch-aftalen. Igen afgiver vi frivillig en del af statens souverenitæt.
  Alle kommer i tide og utide med USA som de gode eksempel. USA har ikke anerkendt mange internationale aftaler som kunne indskrænke deres souverenitæt! God eksempel.

 4. tavsen

  Muslimer må alt, slagte frafaldne og vantro, UDEN at nogen politisk korrekte så meget som hæver øjenbrynene. Empati er kun til festlige lejligheder.

  Er det Poul Nielsons klokkerene aftale, der stadig gælder?

  Men hvis de begår terror i teorien, tak skæbne så vågner dommerne op, og der kan dømmes, så det kan mærkes.

  https://www.bt.dk/krimi/29-aarig-mand-fortalte-om-broderskab-hos-islamisk-stat
  En 29-årig mand udvises af Danmark for bestandig for at hverve en mand til Islamisk Stat

  En 29-årig mand idømmes seks års fængsel og frakendes dansk indfødsret for at have hvervet en mand til Islamisk Stat”

 5. Peter Winther

  VI ER FORTABT 🙂 OG kan kun takke vore “egne”

 6. Ivan Norling

  Danmark har længe ikke været en retsstat da vi er underkastet Menneskerettighedsdomstolens forgodtbefindende. I EU er det ellers en forudsætning at medlemsstaterne er retsstater. Hvordan juristerne får tingene til at gå op i en højere enhed, forstår jeg ikke, men jeg er heller ikke jurist, bare en bekymret borger.

  1. Den Nervøse

   Vi er mange bekymrede borgere!
   Menneskerettighedsdomstolen har på mange måder spillet fallit. Den oprindelige befolknings retssikkerhed betyder tilsyneladende ikke meget.
   I England hvor de har uhyggeligt mange groomingssager, har de utrolig svært ved at udvise voldtægtsforbryderne. Nogle hævder at der er helt op til 250.000 ofre for hovedsageligt Pakistanske gerningsmændene.
   Den aktivistiske menneskerettighedsdomstol kæmper mod udvisninger i en grad, hvor den går fra at være en domstol til at være både lovgivende og udøvende! Det er faktisk et demokratisk problem, for netop magtens tredeling er demokratiets fundament, og det er præcist den manglende tredeling af magten i Polen og Ungarn de andre EU lande kritiserer de to lande for!

 7. Ursula Overgaard

  Er det de toplønnede poster i EU – med million-gager per måned – som måske frister for mange politikere og embedsfolk til underdanigheden eller lydigheden overfor EU-elitens direktiver, samt overfor FN og den Europæiske Menneskeretsdomstols i Strasbourg alt for bredt definerede menneskerettigheder – og ikke at forglemme de selvdestruktive gamle konventioner?

  OG – formår EU-eliten andet endt at mane sine undersåtter til lydighed ved trusler?

 8. Bent A

  Vi risikerer at både retsstaten, velfærdsstaten , kongeriget og gode, gamle Danmark smuldrer væk og forsvinder for evigt, hvis der ikke kommer mere fornuftige, ansvarlige og dansksindede politikere ind i folketinget.

  Det er snart længe siden Danmark var en retfærdig retsstat. Både sagerne mod Ninn Hansen, Glistrup og nu Støjberg stiller store spørgsmålstegn ved retssystemets upartiskhed, kvalitet og moral. Og så er der det med dommernes bijobberi. Der er også det med at det kan være meget kostbart at føre en sag, hvorfor mange på forhånd tvinges til at opgive at få deres ret. (advokater der beregner sig 2-3000 kr. i timen, gør det ikke lettere) Og i årtier har domstolene haft en meget marxistisk tilgang til familiesager. Faktisk holdninger som har været og stadig er direkte fjendtlige og negative overfor mændene. Og ideologiske og hensynsløse overfor familieværdierne og børnene. Med utallige tragedier til følge.

  Hvis retfærdighed udskiftes med retsløshed, er det i længden til skade for hele befolkningen. Og skaderne kan blive så store, at det ender i kollaps og katastrofer.

 9. Mrs. Grey-Zone

  Hmm… Så vidt vides, står både manden og hans søn til udvisning af Danmark i den sidst nævnte sag. Kan ikke finde angivelse af, at der skulle være andre børn der skulle udløse en underkendelse af en evt. udvisning jf. EMRK.

  Vi kan dog godt tale om, hvorvidt EMRK skal kunne underkende en dom fra Højesteret, men heri må så også diskuteres, hvad vi i så fald gør med de børn der er “skyld” i den underkendelse? Hvad skal de så?
  For nu er det engang sådan med lovgivning, at det er svært at tage højde for alle de grå zoner.

Leave a Comment